Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania a zabezpečenia technickej podpory softvéru - archivačný systém hrobových miest Odb.: Obec Budiš
Dod.: 3 W Slovakia, s.r.o.
0.00 €
digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest Odb.: Obec Budiš
Dod.: 3 W Slovakia, s.r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov - webstránka Odb.: Obec Budiš
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb v oblasti webhostingu a registrácie doménových služieb Odb.: Obec Budiš
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Budiš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
zasielanie faktúr elektronicky-SOÚ Dubové Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
externý manažment projektu - WIFI pre Teba Odb.: Obec Budiš
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
0.00 €
dodanie bezdrôtových prístupových bodov-WIFI systém Odb.: Obec Budiš
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14990.00 €
určenie spoločného školského obvodu s mestom Turčianske Teplice Odb.: Obec Budiš
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
0.00 €
vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti-zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s dodávanými službami Odb.: Obec Budiš
Dod.: Premier Consultong EU, s.r.o.
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi-umožnenie realizácie menších obecných služieb pre ÚoZ Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Budiš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
0.00 €
elektronické zasielanie faktúr Odb.: Obec Budiš
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
0.00 €
kúpa pozemku C KN 225/7 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik
384.00 €
realizácia aktivít projektu - Wifi pre Teba Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15000.00 €
funkcia zodpovednej osoby - GDPR Odb.: Obec Budiš
Dod.: SUCHÝ&PARTNERS s.r.o.
0.00 €
zneškodňovanie odpadu na skládke Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0.00 €
ukončenie dohody Odb.: Obec Budiš
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.s.r.o.
0.00 €
zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
rekonštrukcia chodby v Kultúrnom dome Odb.: Obec Budiš
Dod.: František Kornhauser
0.00 €
Príprava podkladu pod autobusové zastávky Odb.: Obec Budiš
Dod.: František Kornhauser
0.00 €
poskytovanie dôveryhodnej služby- certifikát Odb.: Obec Budiš
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
zmena čísla účtu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Pristúpenie obce Abramová ako zmluvnej strany Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy OP II-2018/7/1-DOP-WIFI pre Teba Odb.: Obec Budiš
Dod.: PROROZVOJ,s.r.o.
0.00 €
vykonávanie činností - stavebný úrad, ekonomický úsek, opatrovateľská služba Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
vytvorenie spoločného obecného úradu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií v obci Budiš Odb.: Obec Budiš
Dod.: STRABAG s.r.o.
0.00 €
dotácia vo výške 1400 € Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
vykonávanie mobilného výkupu papiera Odb.: Obec Budiš
Dod.: ESTY s.r.o.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru na diele - Oprava miestnych komunikácií v obci Budiš Odb.: Obec Budiš
Dod.: INGVIA s.r.o.
0.00 €
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Odb.: Obec Budiš
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu živ.pros.
0.00 €
dodatok Odb.: Obec Budiš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
spôsob financovania projektu Odb.: Obec Budiš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
zapožičanie protipovodňového vozíka Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
dotácia na nákup nástrekových terčov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Územná organizácia DPO SR
100.00 €
KD a Obecný úrad Budiš-zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia Odb.: Obec Budiš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
70135.90 €
kúpa pozemkov do vlastníctva obce Odb.: Obec Budiš
Dod.: Mihalková Eva
0.00 €
Vybudovanie prestrešenia schodov do kultúrneho domu a výmena odtokov dažďovej vody na budove bývalej materskej školy Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dušan Štípala
0.00 €
služby technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Jaško
0.00 €
umiestnenie reklamnej tabule na autobusovú zastávku Odb.: Obec Budiš
Dod.: MASLEN s.r.o.
0.00 €
obnova náteru na zvonici Domu smútku a drevených podhľadov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ján Voštinák
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Budiš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
zodpovedná osoba v súlade s nariadením Európskeho parlamentu - GDPR Odb.: Obec Budiš
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dokumentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR Odb.: Obec Budiš
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol.s.r.o.
0.00 €
systém separovaného zberu Odb.: Obec Budiš
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky 2018 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
dotácia vo výške 1400 € Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Budiš
Dod.: DDS Tatra banky
0.00 €
KD a Obecný úrad Budiš-zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia Odb.: Obec Budiš
Dod.: HMJ - UNI s.r.o.
0.00 €
štúdia uskutočniteľnosti - žiadosť o fin. prísp. PPA Odb.: Obec Budiš
Dod.: Premier Consultong EU, s.r.o.
0.00 €
predaj časti obecného pozemku Odb.: Ivan Petráš, Róbert Michajlov
Dod.: obec Budiš
0.00 €
dotácia vo výške 1400 € Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
audit účtovnej závierky 2017 Odb.: Obec Budiš
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
zber elektroodpadu Odb.: ARGUSS
Dod.: obec Budiš
0.00 €
spôsob a podmienky nakladania s určenými zložkami odpadov Odb.: Obec Budiš
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
0.00 €
aktualizácie programu -Evidencia obyvateľov Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb systémovej podpory Odb.: Obec Budiš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
podperné body vo vlastníctve SSE- výpožička Odb.: Obec Budiš
Dod.: Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.
0.00 €
prekrytie strechy hospod.budovy Odb.: Obec Budiš
Dod.: Dušan Štípala
0.00 €

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 16.00
Utorok: 08.00 - 14.00
Streda: 08.00 - 14.00
Štvrtok: 08.00 - 13.00
Piatok: 08.00 - 13.00

Fotogaléria

Kalendár